Marjo Vallius-Hyttinen: Riittävät resurssit ja oikeat ryhmäkoot kouluihin

Tänä päivänä koulut kamppailevat monien haasteiden parissa. Opetussuunnitelman tavoitteita on vaikea saavuttaa ajanpuutteen ja resurssivajeen vuoksi. Nykyisen opetussuunnitelman taustalla oleva ihmiskäsitys itseohjautuvasta oppilaasta on haasteellinen.

Itseohjautuvuutta vaaditaan jo alakouluissa, puhumattakaan itseohjautuvuuden vaatimuksista ammatillisissa opinnoissa ja lukioissa. Itseohjautuvien opetusmenetelmien käyttö sopii osalle oppijoista erinomaisesti, mutta meillä on paljon lapsia ja nuoria, joille tuo vaatimus on kohtuuton. Erityisesti tehostetun ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tulee saada riittävästi tarvitsemaansa tukea.

Pienryhmiä on vähennetty ja kouluissa on pulaa inkluusion vaatimista resursseista. Luokanopettajien työstä on tullut selviytymistä, kun he opettavat ryhmiä, joissa oppilailla on hyvin erilaisia haasteita.

Perusopetus on kärsinyt kovasti. Moni opettaja on kritisoinut myös valinnaisaineiden tarpeellisuutta alakoulussa. Heidän mielestään tärkeämpää olisi saada käyttää aikaa erityisesti perustaitojen opettamiseen. Nyt ei ole riittävästi resursseja äidinkielen ja matematiikan opettamiseen.

Tänä päivänä opettajien väsyminen ja oppilaiden oirehtiminen on valitettava tosiasia kouluissamme. Olen keskustellut opettajien kanssa, ja moni miettii vakavasti ammatinvaihtoa. He kokevat, etteivät voi enää kunnialla suorittaa työtään lasten ja nuorten parissa. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Opettajat ovat väsyneitä.

Nykyään oppiminen ja opettaminen on riittämättömien resurssien vuoksi paljon työteliäämpää kuin ennen.

On tärkeää mahdollistaa oppiminen kouluissa kaikille oppilaille. Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada riittävä tuki oppimiseen ja koulussa viihtymiseen. Opettajilla on oikeus hyvään työhyvinvointiin. Lisäksi toivon hartaasti, että perinteet koulussa säilyisivät. Joulujuhlassa kerrottaisiin edelleen Jeesuksen syntymästä ja talvisin hiihdettäisiin kilpaa.

Kilpailu kuuluu ihmiselämään ja siihen on hyvä kasvaa jo koulussa. Se on osa kasvua ja kehitystä.

Lapset ja nuoret ovat meidän tulevaisuutemme. Annetaan heille edellytykset kasvuun ja oppimiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan myös huolehtimalla opettajien hyvinvoinnista.

Annetaan opettajille työrauha ja mahdollisuus hyvään työhyvinvointiin.

Marjo Vallius-Hyttinen
kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset